Metodické sdělení – obce

| |

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění níže uvedených povinností podle nového zákona o odpadech s účinností od 1. ledna 2021 uveřejnil metodická sdělení pro fungování obecních systémů odpadového hospodářství.

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení k zajištění plnění povinností obcí při nakládání s komunálními odpady. S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech (dále „nový zákon“) a také na připravované prováděcí předpisy nemusí obec k 1. lednu 2021 měnit aktuální způsob plnění svých povinností v oblasti nakládání s odpady. Jedinou změnou, na kterou musí většina obcí reagovat, je změna postavení obce jako poplatníka v případě ukládání komunálních odpadů na skládku.

Zpoplatnění občanů v roce 2021

S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech a také ve změnovém zákoně mohou obce v příštím roce vybírat úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadní právní úpravy, tedy podle dosavadního znění zákona o místních poplatcích, § 17a dosavadního zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění) nebo na základě smlouvy. Pokud obce neměly omezenou účinnost dosavadního zpoplatnění ve své obecně závazné vyhlášce nebo pokud nechtějí způsob nebo výši zpoplatnění samy změnit, nemusí směrem ke zpoplatnění občanů v příštím roce ani s ohledem na účinnost nových předpisů činit žádné kroky.

Vyhláška o obecním systému

Vyhlášky, jimiž mají obce v současné době nastaven obecní systém nakládání s komunálními odpady, které nejsou v rozporu se současným zákonem o odpadech, nebudou v rozporu ani se zákonem novým, proto se jimi může fungování obecního systému odpadového hospodářství („obecní systém“) řídit i v příštím roce. Během roku 2021 bude však vhodné všechny obecní vyhlášky novému zákonu přizpůsobit. 

Metodický návod k problematice obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství a také vzor této obecně závazné vyhlášky (bude k dispozici také na webových stránkách MŽP u metodických podkladů k novému zákonu).

Požadavky na obecní systém

Ministerstvo životního prostředí v návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, která byla předložena do meziresortního připomínkového řízení, nenavrhuje žádné změny v požadavcích na soustřeďování odpadů v rámci obecního systému oproti dosavadní vyhlášce č. 321/2014 Sb.

Obec v postavení poplatníka poplatku za ukládání odpadů na skládku

Změnou, kterou musí od 1. 1. 2021 obce řešit, je změna nastavení zpoplatnění odpadů na skládce. U komunálních odpadů, jichž je obec původcem a které jsou ukládány na skládku, bude obec poplatníkem poplatku. To bude pravděpodobně vyžadovat úpravu smluvních vztahů mezi svozovou společností a obcí, popřípadě provozovatelem skládky. Podrobně je tato problematika zpracována v samostatném sdělení odboru odpadů MŽP (také na webových stránkách MŽP u metodických podkladů k novému zákonu).

Povinnosti obce jako původce odpadů

V případech, kdy nové prováděcí předpisy mění některé povinnosti (například při soustřeďování odpadů, vedení odpadové evidence nebo hlášení o odpadech, o obecním systému), obsahuje návrh vyhlášky přechodná ustanovení, která umožní dostatečný časový prostor pro přípravu všech původců na provádění jednotlivých povinností. Pokud bude obec v roce 2021 postupovat v souladu s dosavadní vyhláškou č. 383/2001 Sb., pak se nedopustí porušení svých povinností, které má jako původce odpadů, ani ve vztahu k novým právním předpisům. To tedy platí nejen do doby, než budou vydány vyhlášky, ale i pro dobu po jejich vydání – takto je přechod právní úpravy nastaven v přechodných ustanoveních.

Jedinou odlišností při vedení evidence je to, že obec již nemůže zařazovat odpady jako obalový odpad skupiny 15 01, tyto odpady jsou komunálním odpadem a musí být zařazeny jako odpady skupiny 20 Katalogu odpadů, včetně odpadu od zapojených živnostníků. Stavební odpady obec zařadí do skupiny 17 Katalogu odpadů jako doposud.

Aktualizované informace o stavu vyhlášek, o jejich navrženém znění a o předpokládaném termínu jejich účinnosti budou k dispozici na stránkách MŽP.

Sběrné dvory provozované jako zařízení ke sběru odpadů

Některé obecní sběrné dvory jsou provozovány jako zařízení ke sběru odpadů, provozované na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 dosavadního zákona o odpadech. Tato zařízení mohou být po účinnosti nového zákona o odpadech provozována ještě dva roky na základě dosavadního souhlasu. Zde doporučujeme rovněž zvážit, zda je nezbytné provozovat i nadále konkrétní sběrný dvůr jako zařízení podléhající povolovacímu procesu.

Provoz komunitní kompostárny

Pokud je obec přímo provozovatelem komunitní kompostárny, musí vést provozní deník, průběžnou evidenci o množství přijatých rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností a uchovávat ji. Dále je povinna zaslat v následujícím roce (do 28. února 2022) hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností v komunitní kompostárně za rok 2021.

Školní sběr

Obec je od začátku roku 2021 původcem odpadů sebraných ve školách v rámci školního sběru. Nemá k tomuto odpadu žádné povinnosti. V ročním hlášení v roce 2022 zahrne na základě informace podané od školy tyto odpady jako produkci (A00) do svého hlášení. Školy musí od začátku roku informovat osobu, které odpady předávají, o tom, že partnerem (původcem), kterého má uvádět v evidenci, je obec.

Předchozí

Summit EU podpořil přísnější emisní závazky

Scania na bioplyn je součástí recyklačního systému města Curych

Další