Neziskovky dostanou v příštím roce 20 milionů na ekoprojekty

| |

Nestátní neziskové organizace budou moci získat podporu na neinvestiční projekty v celkové výši 20 milionů. Vloni MŽP takto podpořilo 63 projektů, díky kterým se mimo jiné obnovily luční biotopy, nebo se vzdělávala veřejnost v tom, jak neplýtvat energiemi a potravinami.

O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podmínkou u obou výzev je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí končí 30. září 2022, výzvy najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO.

„MŽP dává zelenou projektům zapojujícím širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikaci s veřejností. Dále chceme podpořit kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou a větší zapojování mladých lidí do tvorby veřejných politik,“představuje oblasti podpory programu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Neziskové organizace mohou předkládat projekty do dvou souběžně otevřených výzev.
Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu C podporuje dlouhodobé systémové projekty v oblasti životního prostředí a pro rok 2023 je tematicky zaměřena na implementaci Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

Předchozí

Češi to letos mají k barevným kontejnerům blíže než Usain Bolt do cíle

Pozoruhodná baterie pro elektromobily už letos

Další