MŽP chystá na výstavbu zelených střech miliardy korun

| |

Jen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky jejímu odpařování ochlazují své okolí. 

Kromě toho nabízejí útočiště řadě druhů živočichů, zejména hmyzu, a v neposlední řadě pomáhají snížit množství vody, které končí v kanalizaci. To jsou hlavní důvody, proč vláda podporuje výstavbu zelených střech jako součást opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Na období 2021–2027 chystá širokou nabídku finanční podpory i legislativní změny.

„Zelené střechy se osvědčily, což ukazuje i rostoucí zájem o dotace na jejich výstavbu z našich programů. Proto je i nadále budeme podporovat z EU fondů, programu Nová zelená úsporám, počítáme s nimi i v nově vznikajícím Modernizačním fondu. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí budeme mít na projekty hospodaření s dešťovou vodou, kam spadají i zelené střechy, připraveny minimálně dvě miliardy korun,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pro veřejné subjekty

Aktuálně je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) otevřena výzva č. 144, ve které obce, kraje a další veřejné subjekty, jako jsou například školy nebo domovy pro seniory, mohou získat na zelenou střechu dotaci ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Podporu poskytuje Státní fond životního prostředí ČR na samostatnou výstavbu zelené střechy a se spuštěním nového programového období bude možné výstavbu zelené střechy řešit i jako součást komplexní rekonstrukce budovy, zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, nebo při výstavbě zcela nové pasivní nebo tzv. plusové budovy.

„Pro zájemce, kteří nestihli projekt připravit do aktuálně běžící výzvy, nově nabízíme dotaci až pět milionů na kompletní projektovou přípravu v Národním programu Životní prostředí. Obce tak mají možnost využít čas, než se spustí výzvy v novém programovém období OPŽP, a nachystat si projekty týkající se nejen výstavby zelených střech, ale obecné hospodaření s dešťovou vodou a zadržování v krajině,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Kromě toho nabízí výzva veřejným subjektům podporu i na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné, akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití i další varianty zachycování vody, jako jsou dešťové zahrady nebo povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení. Všechna tato opatření se nazývají souhrnně Velká Dešťovka a jejich smyslem je zajistit co nejlepší zadržování vody v zástavbě.

Pro soukromé subjekty

Domácnostem, společenstvím vlastníků jednotek či dalším majitelům rodinných a bytových domů je určený program Nová zelená úsporám (NZÚ). Z něj je možné získat podporu na zelenou střechu opět buď při rekonstrukci zaměřené na energetické úspory, nebo při výstavbě nových úsporných budov. Vloni program navýšil podporu z 500 na 800 Kč/m2střechy. V průběhu roku 2021 dojde k rozšíření podpory rekonstrukce bytových domů na území celého Česka, čímž dojde ke zpřehlednění systému podpory (nyní je podpora rekonstrukce bytových domů zaměřená jen na Prahu, pro ostatní regiony je podpora poskytována z Integrovaného regionálního operačního programu, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj).

Zkrátka nepřijdou ani podnikatelé, kterým se nově otevře Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK – pokračování Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podpora bude poskytována jak na samostatnou výstavbu zelených střech, tak i například na výsadbu funkční vegetace v rámci revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov. Podobně jako u OPŽP budou podporovány i další systémy na zachycování a využití srážkové vody.

Hlavní město Praha má omezenější přístup k evropským penězům z operačních programů, proto se veřejným subjektům i podnikatelům v Praze otevře možnost podpory z nově vznikajícího Modernizačního fondu. Z něj bude možné financovat komplexní rekonstrukce budov, které mohou zahrnovat i zelené střechy a další technologie na využití srážkové vody.

Dešťovka

Kromě finanční podpory Ministerstvo životního prostředí připravilo řadu legislativních změn, které podpoří výstavbu zelených střech. V rámci vládní novely vodního zákona je z podnětu Ministerstva životního prostředí mimo jiné i lépe ošetřeno využívání srážkových vod u staveb. Stavebníci podle ní musí od 1. 2. 2021 u novostaveb i u větších renovací stávajících budov počítat s využíváním dešťovky, to znamená budovat retenční nádrže pro další využití, jako například užitkovou vodu na zalévání či srážkovou vodu vsakovat nebo ji postupně nechat vypařovat, například prostřednictvím jezírek, nebo ji zachytávat na zelených střechách.

To znamená, pokud nemá být voda využívána, pak má být zasakována nebo vypařována na místě soustředěného odtoku. Díky tomu se voda bude vracet zpět do přírody, což sníží dopady změny klimatu na půdu i teplotu vzduchu. Teprve pokud není využívání, zasakování či odpařování z objektivních důvodů možné (musí být doloženo v rámci stavebního řízení), připouští se odvádění srážkových vod pomocí oddílné (dešťové) kanalizace do povrchových vod, a pokud ani toto není možné, pak je jako poslední možnost (opět po objektivním zdůvodnění) odvádět regulovaně srážkovou vodu do jednotné (splaškové) kanalizace. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena žádná stavba.

Dalším z podstatných opatření na podporu rozvoje zelených střech je návrh Ministerstva životního prostředí na snížení odvodů za srážkovou vodu pro komerční a městskou výstavbu v případě vybudování zelených střech, a to díky úpravě vyhlášky Ministerstva zemědělství k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Tento krok by byl dalším motivačním opatřením, které snižuje náklady na odvod srážkové vody ze zelené střechy a tím stavebníky pobízí k jeho využívání.

Běh na dlouhou trať

Další