Obce sahají po kontejnerových úpravnách vody

| | ,

Zdroj: Hutira – Vision

Vesnice bez přípojky na páteřní vodovod, se skokovým nárůstem spotřeby vody či se zhoršující se kvalitou vodního zdroje zejména kvůli intenzivní zemědělské činnosti. To jsou nejčastější případy využití úpraven vody umístěných v kontejneru, které umožňují z povrchových i podzemních zdrojů získat pitnou vodu. Municipality po tomto řešení často sahají vlivem omezeného rozpočtu či místa pro stavbu, počet obyvatel těchto obcí přitom zpravidla nepřesáhne 2000.

Ačkoliv je tuzemská vodárenská síť podle odborníků vcelku rozvinutá, stále existují vyšší stovky obcí, které nejsou napojeny na páteřní vodovodní síť a musí tak hospodařit s vlastním zdrojem vody. Týká se to zejména menších municipalit do 1500 obyvatel, jež vinou omezeného rozpočtu často nemohou vybudovat napojení na vodovodní síť, které bývá i desítky kilometrů dlouhé. „Platí pravidlo, že čím větší obec, tím větší pravděpodobnost že bude na vodovodní síť, nehledě na potřeby obyvatel, napojená. Pro obec je to určitá jistota,“ uvedl Petr Hajný, ředitel společnosti Hutira – Vision, která se zabývá systémy úpraven vody.

Obce, které se nemohou z hlediska dodávek vody spolehnout na páteřní síť, tak vodu čerpají nejčastěji z podzemního zdroje, který bývá stabilnější a jistější než zdroj na povrchu. „Aby se pak k obyvatelům obce dostala pitná voda, je kromě nezbytné infrastruktury potřeba i dostatečná úprava, aby byla voda zdravotně nezávadná. Starostové menších municipalit tak často sahají po úpravnách vody v kontejnerech, které je možné na místo pohodlně dopravit a poměrně flexibilně nainstalovat,“ doplnil Petr Hajný.

Ačkoliv je úpravna umístěná v kontejneru, a je tedy možné ji považovat za mobilní, v samotné obci se zpravidla jedná o stacionární stavbu, se kterou je spojena projektová dokumentace, potažmo stavební povolení. Většinou se totiž umísťuje na základovou desku i spolu s akumulačními nádržemi, celé zařízení tak slouží jako zásobárna pitné vody pro obec. „S instalací kontejnerové úpravny vody bývají spojené určité stavební úpravy, nicméně oproti stavbě nové budovy je prostorově výrazně méně náročná, což ocení zejména malé municipality. Zároveň se v tomto případě eliminuje také velké množství stavebních prací,“ řekl Petr Hajný.

Použití pro více než 2000 obyvatel současně

Dalším důvodem, proč se mobilní úpravny vody v kontejnerech instalují nejčastěji v menších obcích, je i množství vody, které tato zařízení zvládnou upravit. Kontejnerová úpravna má totiž s ohledem na prostor výkonová omezení, proto se hodí spíše pro menší a středně velké obce, ve kterých lidé vodu používají pro všechny klíčové potřeby – od sprchování přes vaření až po splachování. Po kontejnerových úpravnách vody však nesahají pouze tuzemské obce. Lze se s nimi setkat i u menších vodárenských společností, které zásobují území několika vesnic. Dalším případem využití centrální úpravny vody v kontejneru může být situace, kdy je v obci nutné vybudovat posilový zdroj vody. Typicky tehdy, když na jejím území začne působit firma s vyšším odběrem vody, než je schopný zásobit dosavadní obecní zdroj. K posilovému vrtu se pak instaluje i úpravna, přes kterou pitná voda míří do části daného území. Případně podle Petra Hajného nastává i situace, kdy obec v rámci rozvoje realizuje novou zástavbu a spolu s ní buduje také nové vodovodní přípojky, které musí být navázané na posilový vrt.

Problém s intenzivní zemědělskou činností

Zda obec centrální úpravnu vody používá, záleží často i na vnějších okolnostech. „Stává se, že municipalita, která využívá pro zásobování pitnou vodou podzemní zdroj v takové kvalitě, že úpravnu nepotřebuje, po určité době toto zařízení poptává. Kvalita zdroje se totiž začíná zhoršovat, velmi často to způsobuje intenzivní zemědělská činnost,“ řekl Petr Hajný s tím, že vodu z takového zdroje je poté nutné upravit, aby byla zdravotně nezávadná.

Přítomnost centrální kontejnerové úpravny vody je navázaná na nezbytnou infrastrukturu v podobě vodovodu. Existují však obce, které takové zázemí nemají, podle Petra Hajného se přitom z hlediska úpravy vody jedná o nejsložitější případy. „V těchto oblastech fungují pouze studny, ze kterých vede vždy potrubí do domu. Instalace centrální úpravny vody pro celou municipalitu tak jednoduše není možná. Pokud nejsou rozvody, zařízení není na co napojit,“ uzavřel Petr Hajný s tím, že v těchto případech si jednotliví uživatelé instalují vlastní malé úpravny

Předchozí

Vodíková auta už se vyrábí velkosériově

Dlouhé čekací lhůty na solární panely nahrávají lepšímu plánování

Další