Z farmy na vidličku

| | ,

Dne 10. 11. 2020 se konala online konference From Farm To Fork, pořádaná Českou společností pro jakost (ČSJ), odborným garantem a spoluorganizátorem byl Svaz obchodu a cestovního ruchu. Konference se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky.

Letošní konference se bohužel v souvislosti s covidem a stávajícími omezeními konala online formou ve studiu ČSJ na Novotného lávce v Praze. Přestože chyběla možnost osobního setkání, vzhledem k bohatému programu se zajímavými tématy byla i tak konference, dle dosavadních ohlasů, pro účastníky přínosem. Bylo možné se dozvědět informace o novinkách a trendech v oblasti kvality celého potravinářského řetězce, včetně strategie From Farm To Fork, odpovědného chování obchodních řetězců, možnosti digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství. S dotazy na jednotlivé přednášející se mohli účastníci připojovat online v aplikaci „sli.do“ v průběhu celé konference.

Státní instituce a oborové svazy

Konferenci zahájil svým příspěvkem Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, na téma „Kdy se trvale udržitelná produkce potravin stane realitou i u nás?“. Posluchače seznámil s hlavními body plánu European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu), který je plánem k zajištění udržitelnosti hospodářství EU. Součástí plánu je také strategie From Farm To Fork. Představil cíle této strategie, zejména zkracování délky přeprav surovin i produktů, nastavení opatření v oblasti skladování nebo balení potravin, minimalizace plýtvání, lepší informovanost spotřebitelů (o původu potravin, výživové hodnotě, vlivu na životní prostředí). A také, jak covid ovlivnil implementaci závazků zemí EU. 

Stav implementace strategie From Farm to Fork na úrovni České republiky přednesla Jitka Gotzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR, v rámci svého příspěvku Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy. Uvedla přehled praktických opatření, která se budou muset realizovat s cílem naplnit ambiciózní cíle EU do roku 2030 (akční plány, právní předpisy a jejich revize, normy, kodexy chování, omezení plýtvání potravin, nutnost výzkumu, inovací, technologií a investic). Na závěr účastníky seznámila s aktuálním stavem vyjednávání ČR na půdě Rady EU a zohlednění klíčových otázek ČR.

Obchodní řetězce

V dalším bloku tří přednášek vystoupili zástupci řetězců. Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR a ředitel kvality Albert Česká republika s.r.o., vystoupil s příspěvkem Společensky odpovědný přístup řetězců k obchodování. Zabýval se většinovým chápáním společensky zodpovědného chování, rysy spotřební společnosti, komunikací o udržitelnosti a jejími dopady a tématy, která nejvíce rezonují (např. klimatické změny, obaly a znečišťování planety odpady, zdravý život a zdravé stravování). Dalším velkým tématem, plýtváním potravinami a potravinovým odpadem, se ve svém příspěvku Žádné jídlo nazmar – prevence plýtvání s potravinami – zabýval Jan Kondáš, Head of Communications z Tesco Stores a.s. Představil Tesco strategii a cíle udržitelného podnikání ve třech hlavních oblastech – plýtvání potravin, obaly, klimatická opatření. Ukázal také, jak vypadá rozložení potravinového odpadu v potravinovém řetězci a kde se vlastně nejvíce plýtvá (malo- a velkoobchod 5 %, domácnosti 53 %). Tento tematický blok byl uzavřen vystoupením Petra Baudyše, ředitele kvality Penny Market s.r.o., na téma Program udržitelnosti v Penny – Sustainability. Strategie je rozdělena do čtyř oblastí – lokální zelené výrobky, energie a životní prostředí, lidé, sociální angažovanost. Penny je dlouholetým partnerem lokálních českých výrobců a razí heslo „Co je české, to je dobré.“ Byly prezentovány hlavní přínosy Penny Standardu Anima Welfare, projekt video receptů s cílem učit lidi, jak neplýtvat potravinami, záchrana neobvyklých kousků zeleniny a ovoce, apod.

Kvalita a cechovní normy

V dalších dvou přednáškách vystoupili zástupci státní správy. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace SZPI, přednesl Výsledky kontrolní činnosti SZPI a očekávané nové aspekty kontrolní činnosti. Hlavními tématy bylo SZPI v době covidové, výsledky kontrol a dvojí kvalita potravin, stále aktuální téma. Zbyněk Semerád, ředitel SVS, poskytl aktuální informace Státní veterinární správy ČR, s hlavním zaměřením na COVID-19, ovlivnění provozů masné výroby i zaměstnanců SVS, způsoby komunikace, přístupy a provádění kontrol, zkušenosti ze zahraničí.

V následující přednášce Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii PK ČR, seznámil účastníky s Českými cechovními normami a jejich uplatněním při zvyšování kvality výrobků. Byla prezentována pravidla a postupy, jak můžou výrobci přihlásit své výrobky do cechovních norem a jaká jsou pravidla pro jednotlivé skupiny potravin. Systém Českých cechovních norem má ambici pozvednout kvalitu českých potravin a vrátit jim u spotřebitelů důvěru a historické renomé. Systém se neustále rozšiřuje, v současné době jsou již navrženy ČCN pro krmiva a probíhají první certifikace jako předpoklad pro rozšíření na prvovýrobce. Upřesňují se také pravidla pro vícesložkové potraviny. Na závěr zaznělo motto: Kupujte kvalitní české výrobky vyrobené podle České cechovní normy.

Digitalizace a robotizace

Poslední blok přednášek se týkal možností uplatnění digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství. Jak uvedli přednášející, význam využití moderních technologií se znásobil při stávající covidové době, kdy nedostatek pracovníků v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu, omezení pohybu lidí a osobních kontaktů může mít zásadní vliv na schopnost produkovat základní potravinářské suroviny a výrobky.

Přednášku na téma Robotizace a digitalizace v zemědělském podniku prezentovala Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary. Představila nejen možnosti a vize budoucnosti (např. použití dronů), ale také reálný stav robotizace a digitalizace v ZD Všestary a plány rozšiřování. Ve svém příspěvku vyvrátila domněnku, že je oblast zemědělství nejvíce vzdálená a nejméně ovlivněná moderními technologiemi a automatizací. Vývoj směřuje k plně automatizovaným autonomním zemědělským strojům. Další příspěvek od Martina Josífka, Radalytica a.s., nám dal odpověď na otázku – Může moderní RTG pomoci s pěstováním plodin a zpracováním potravin? V přednášce byly představeny možnosti využití nových typů citlivých rentgenů, které např. používá NASA na mezinárodní stanici ISS, používají se při autentifikaci uměleckých děl, ale mají také uplatnění v zemědělství a v potravinářském průmyslu pro detekci různých druhů cizích předmětů (plasty, kov, dřevo, sklo, kosti). Názorné snímky a vizualizace umožnily pochopení možností využití. Posledním příspěvkem konference byla přednáška od Konstantina Novikova, CIE Consulting s.r.o., na téma Využití digitalizace při výrobě potravinových doplňků, pracoviště ve virtuální realitě. Byly předvedeny praktické ukázky možností projektovat pracoviště ve virtuální realitě, včetně řešení ergonomie.

Velké poděkování patří všem přednášejícím, kteří se zapojili (ať osobně ve studiu, nebo online). Prezentace budou využity nejen pro studenty z Jihočeské univerzity jako studijní materiál.

Předchozí

Scania pomáhá zbavit největší skandinávský přístav fosilních paliv

Jungheinrich se zaměřuje na zelenou energii

Další